VISPĀRĒJIE APLIKĀCIJAS ”MYLASERWASH” LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 1. “MyLaserWash” APLIKĀCIJA

1.1. “MyLaserWash” aplikācija ir izstrādāta un tiek uzturēta pēc SIA „AUTO RINGS” (turpmāk tekstā –“AUTO RINGS”) pasūtījuma.

1.2. “MyLaserWash” aplikācija ir paredzēta –“AUTO RINGS” bezkontakta automazgātavas LaserWash pakalpojumu pakešu iepriekšējai attālinātai iegādei, kā arī to aktivizēšanai apmaksas terminālā.

1.3. Klienta uzskaites un aplikācijas transakciju informācija tiek glabāta aplikācijas lietotāja personīgajā kabinetā, kurš ir piesaistīts konkrētām tālruņa numuram uz kura ir uzstādīta aplikācija.

1.4. “MyLaserWash” aplikācija ir paredzēta tikai fiziskām personām.

1.5. Aplikācija ir bezmaksas bez darbības termiņa ierobežojuma.

 1. Aplikācijas «MyLaserWash» instalācija un reģistrācija

2.1. Aplikācijas instalācija ir iespējama uz viedtālruņiem ar operētājsistēmu Android vai iOS vadību.

2.2. Pēc aplikācijas instalācijas pie pirmās palaišanas reizes ir nepieciešams pieņemt aplikācijas lietošanas noteikumus, pēc kā ir nepieciešams ievadīt norādītajos laukos lietotāja vārdu, tālruņa numuru un elektronisko pasta adresi.

2.3. Aplikācijas nesankcionētas trešo personu izmantošanas aizsardzībai ir paredzēta parole un PIN kods, kurus ievada pats lietotājs aplikācijas aktivizēšanas laikā.

2.4. Klientam ir pienākums uzglabāt unikālo PIN kodu un novērst paroles vai PIN kodu nokļūšanu trešo personu rokās. Par PIN koda vai paroles nokļūšanu trešo personu rīcībā un to izmantošanu atbildību nes pats reģistrētais lietotājs.

2.5. Lai iegādātos mazgāšanas paketes ar “MyLaserWash” aplikāciju ir nepieciešams aplikācijai piesaistīt bankas karti, norādot kartes numuru un drošības kodu (CVV2 vai CVC2) kartes aizmugurējā daļā, ka arī kartes derīguma termiņu.

2.6. Kredītkartes dati tiek glabāti bankā. Aplikācija tos neiegaumē un neizmanto.

 1. “MyLaserWash” APLIKĀCIJAS IZMANTOŠANA

3.1. Pēc aplikācijas instalēšanas un lietotāja reģistrācijas, kā arī bankas kartes piesaistes, lietotājs attālināti un savlaicīgi var iegādāties bezkontakta mazgātavas LaserWash paketes, un aktivizēt mazgāšanas pakalpojumu jebkurā maksas LaserWash terminālā.

3.2. Aplikācija ļauj iegādāties 1 (vienu) vai vairākas bezkontakta mazgāšanas paketes. Atkarībā no iegādātās paketes un speciālo piedāvājumu konkrētajā periodā – aplikācijas lietotājam tiek aprēķināti bonusu punkti LASER COINS.

3.3. Iepriekš iegādāto pakešu aktivizācija notiek ar QR kodu, kurš tiek parādīts aplikācijas logā, kas jāuzrāda LaserWash terminālam un jāievada PIN kods LaserWash terminālā.

3.4. Informācija par iegādātajām mazgāšanas paketēm un bonusiem tiek uzglabāta aplikācijas lietotāja personīgajā kabinetā.

3.5. Lai saņemtu specialo piedāvājumu, lietotājs var aizpildīt papildus informāciju – savu dzimšanas gadu un mēnesi, kā arī ieslēgt un izslēgt atgādinājumus par speciāliem piedāvājumiem un akcijām.

 1. APLIKĀCIJĀ IZMANTOTIE DATI UN KLIENTA PERSONĪGO DATU APSTRĀDE

4.1 Reģistrējoties aplikācijā lietotājam obligāti ir jānorāda tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un PIN kods, kas ir nepieciešami reģistrācijai, datu apstrādei, palīdzības dienestam un atgādinājumu nosūtīšanai klientam par akcijām un specialajiem piedāvājumiem, kā arī gadījumā, lai paziņotu par laimestu loterijā.

4.2. Klienta personīgie dati tiek apstrādāti saskaņā ar klienta piekrišanu.

4.3. Personīgo datu apstrādē “AUTO RINGS” seko personīgo datu aizsardzības likuma principiem un 2018.gada 25.maija ES reglamenta par personīgo datu aizsardzību noteikumiem.

4.4. Reģistrēto klientu personīgie dati atrodas “AUTO RINGS” datu bāzē, kurus “AUTO RINGS” izmanto aplikācijas lietotāja aktivizācijā un reģistrācijā, kā arī statistiskās informācijas vākšanai par izmantotajiem pakalpojumiem, tās izmantošanas biežumu, ar mērķi uzlabot apkalpošanas un pakalpojumu kvalitāti, ka arī aktuālo piedāvājumu nosūtīšanai klientiem.

4.5. Klientam ir tiesības iepazīties ar apstrādājamiem personīgajiem datiem un ar uzkrāto informāciju, kuras mērķis ir datu apstrāde.

4.6. Klientam ir tiesības prasīt veikt viņa datu korekcijas vai izmaiņas. Klientam ir tiesības pieprasīt dzēst viņa personiskos datus.

4.7. Klients jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu uz datu apstrādi, dzēšot aplikācijas lietotāja profilu, un ar šo brīdi datu apstrāde tiek pārtraukta.

4.8. “AUTO RINGS” var sūtīt datus apstrādei tikai tādām trešajam personām, kas veic “AUTO RINGS” aplikācijas izstrādi, administrēšanu un uzturēšanu saskaņā ar līgumu. Tādas trešās personas var būt datu bāzes programmatūras piegādātāji, personas kuri sniedz datu apstrādes centru pakalpojumus, glabāšanas un mākoņu uzglabāšanas pakalpojumi u.c.

4.9. “AUTO RINGS” sniedz datus trešajām personām tikai tāda apjomā, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma pasniegšanai. Persona, kura apstrādā datus, var apstrādāt klienta datus tikai atbilstoši “AUTO RINGS” norādēm un nevar izmantot datus vai sūtīt tos citām personām bez “AUTO RINGS” piekrišanas. “AUTO RINGS” var nodot datus kompetentiem valsts un tiesībaizsardzības institūcijām, piemēram policijai, vai citām uzraudzību veicošām institūcijām , tikai pēc viņu likumīga pieprasījuma, gadījumos un kārtībā, kas ir noteikts ar LR likumdošanas aktiem.

4.10 “AUTO RINGS” apstrādā klienta personiskos datus tikai Eiropas Savienības teritorijā un nesūta personiskos datus personām trešajās valstīs.

4.11 “AUTO RINGS“ patur tiesības mainīt esošās lietošanas nosacījumus un noteikumus jebkura laikā.

VISPĀRĒJIE KLIENTA “AUTORINGS MEMBERSHIP” KLUBA KARTES LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 1. Jēdzieni, kas tiek izmantoti šajā dokumentā:

1.1. “AUTO RINGS” - SIA “AUTO RINGS”, reģistrācijas Nr. 40003398642‚ adrese: Senču iela 2F, LV - 1012.

1.2. “AUTO RINGS MEMBERSHIP” – lojalitātes sistēma, kas kalpo privilēģiju un atlaižu piešķiršanai pastāvīgajiem “AUTO RINGS” klientiem, kuriem ”AUTO RINGS” ir izsniedzis Kluba karti.

1.3. Kluba karte - elektroniska karte, kas apliecina “AUTO RINGS MEMBERSHIP” priekšrocību saņemšanas tiesības, ļauj reģistrēt un veikt klientu saņemto pakalpojumu uzskaiti, kā arī veikt juridisko personu pakalpojumu limita kontroli bezkontakta auto mazgātavas LaserWash pakalpojumiem saskaņā ar “AUTO RINGS” individuālo līgumu.

1.4. Klients - fiziska vai juridiska persona, kurai ir Kluba karte.

1.5. Noteikumi - šis dokuments, kas nosaka “AUTO RINGS MEMBERSHIP” priekšrocību saņemšanas noteikumus un nosacījumus, kā arī Kluba kartes izsniegšanas un lietošanas nosacījumus. Noteikumi ir izstrādāti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

 1. “AUTO RINGS MEMBERSHIP” Kluba karte

2.1. Kļūstot par “AUTO RINGS MEMBERSHIP” locekli klients saņem individuālu Kluba karti ar unikālu numuru un PIN kodu, kas dod tiesības uz privilēģijām, dalību lojalitātes programmās un balvu izlozēs atkarībā no izvēlētā “AUTO RINGS MEMBERSHIP” lojalitātes līmeņa.

2.2. Lai noformētu Kluba karti, klients aizpilda reģistrācijas anketu, kurā norāda sekojošus datus:

2.2.1. Lietotāja vārds;

2.2.2. Elektroniskā pasta adrese;

2.2.3. Tālruņa numurs;

2.2.4. Klienta dzimšanas mēnesis un gads – norāda, ja klients vēlas saņemt speciālus piedāvājumus un piedalīties “AUTO RINGS” organizētajās akcijās.

2.3. Kluba kartes darbības termiņš atkarībā no kartes tipa sastāda no 1 mēneša līdz 1 gadam no kartes noformēšanas un apmaksas brīža. Kluba kartes darbības termiņa beigās, pēc klienta savlaicīga pieprasījuma, kartes termiņu var pagarināt.

2.4. “AUTO RINGS MEMBERSHIP” dalības izmaksas ir atkarīgas no izvēlētā lojalitātes līmeņa.

2.5. Summa, kas apmaksāta par dalību “AUTO RINGS MEMBERSHIP” un kartes noformēšanu netiek atgriezta.

2.6. Kluba karte ir “AUTO RINGS” īpašums.

2.7. Izmantojot Kluba karti klientam tiek ieskaitīti bonusa punkti saskaņā ar AUTO RINGS MEMBERSHIP noteikumiem, kurus klients var izmantot iegādājoties bezkontakta LaserWash mazgāšanas paketi, kā arī iegādājoties preces vai noteiktus pakalpojumus “AUTO RINGS” mazgātavas kompleksā.

2.8. Klientam Kluba karte ir obligāti jāuzglabā saudzīgi, jāizvairās no tās bojājumiem un nonākšanas trešo personu rokās, tāpat klients nedrīkst sniegt unikālo kartes PIN kodu trešajām personām.

2.9. Par Kartes zādzību, nozaudēšanu vai tās nonākšanu trešo personu rokās - Klientam ir obligāti un nekavējoties jāziņo “AUTO RINGS”. Saņemot atbilstošu īsziņu no Klienta, “AUTO RINGS” slēdz Karti. Klients uzņemas risku un atbildību, kas saistīta ar zādzību vai nozaudēšanu pirms “AUTO RINGS” apziņošanas brīža par jebkādu zaudējumu, kas radīts neattaisnotas Kartes izmantošanas rezultātā.

 1. Klientu datu apstrāde

3.1. Klienta personas datu apstrāde tiek īstenota atbilstoši un saskaņā ar “AUTO RINGS” konfidencialitātes politiku.

3.2. Klienta personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar konkrēto klientu piekrišanu.

3.3. ”AUTO RINGS” klienta dati atrodas “AUTO RINGS” datu bāzē, kuru “AUTO RINGS” izmanto Kartes reģistrācijai un tās aktivizācijai, informācijas atlasei par izmantojamo pakalpojumu biežumu un tipu, kā arī speciālo akciju un piedāvājumu ietvaros.

3.4. Klientam ir tiesības iepazīties ar apstrādājamajiem personas datiem un ar informāciju, kuras mērķis ir datu apstrāde.

3.5. Klients jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, ziņojot par to rakstveidā, rakstot uz “AUTO RINGS” elektroniskā pasta adresi info@autorings.lv un personīgi apstiprinot Kluba kartes lietošanas pārtraukšanu ar PIN koda ievades palīdzību, pēc šīs darbības, balstoties uz klienta prasību, tiek izbeigta datu apstrāde un attiecīgo pakalpojumu sniegšana.

3.6. “AUTO RINGS” var nodot datu apstrādi trešajām personām, kas palīdz “AUTO RINGS” īstenot un administrēt klientu karšu līgumus. Par šādam personām var kļūt datu bāžu programmnodrošinājuma piegādātāji, personas, kas sniedz datu bāžu administrēšanas pakalpojumus, personas, kas sniedz uzglabāšanas un mākoņdatošanas uzglabāšanas pakalpojumus un līdzīgi. “AUTO RINGS” nodod datu apstrādes personālam tikai to datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma vai konkrēta pakalpojuma izpildei. Šī persona var apstrādāt klienta personīgos datus tikai pēc “AUTO RINGS” rīkojuma un nevar izmantot šos datus citiem mērķiem vai nodot citām personām bez “AUTO RINGS” piekrišanas. “AUTO RINGS” var nodot datus kompetentām valsts vai tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai instancēm, kas veic uzraudzību, bet tikai pēc to prasības un tikai gadījumos un kārtībā, kas paredzētas tiesību aktos.

3.7. Personas datu apstrādē “AUTO RINGS” seko principiem, kas noteikti ”Likumā par personas datu aizsardzību” un ES reglamentā par personas datu aizsardzību (2018. gada 25.maijs).

3.8. “AUTO RINGS” apstrādā personas datus tikai Eiropas Savienības teritorijā un nenodod personas datus trešajām valstīm.

 1. Darbības termiņš un likumu izmaiņas

4.1. ”AUTO RINGS” ir tiesīgs vienpusējā kārtībā mainīt dotos Noteikumus, iepriekš to darot zināmu Klientam “AUTO RINGS” mājas lapā un nosūtot paziņojumu uz elektronisko pastu/tālruni vismaz 30 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Ja Klients nav pārtraucis attiecības šī termiņa laikā, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis izmaiņām.

Klienta kartes papildu izmantošanas nosacījumi, kas ir spēkā attiecībā uz juridisku personu:

 1. Jēdzieni, kas tiek izmantoti šajā dokumentā attiecībā uz juridiskām personām

5.1. Līgums - Pakalpojumu sniegšanas un savstarpējo norēķinu nosacījumi, kas tiek īstenoti saskaņā ar Līgumu starp “AUTO RINGS” un juridisku

personu. Šie noteikumi nosaka Kartes lietošanas kārtību un tiek pievienoti līguma pielikumā.

5.2. Operācija – pakalpojumu saņemšana, veicot preču un pakalpojumu reģistrāciju ar Karti, izmantojot atbilstošu maksājumu terminālu Noteikumos un Līgumā noteiktajā kārtība un apjomos.

5.3. Priekšapmaksa - naudas summa, ko Klients pārskaitījis uz “AUTO RINGS” norēķina kontu, kuras ietvaros Klients var veikt Operācijas ar kartes

palīdzību, balstoties uz priekšapmaksu. Pēc priekšapmaksas iztērēšanas klienta Kartes izmantošana pakalpojumu reģistrēšanai tiek apturēta. Iespēja izmantot Karti pakalpojumu reģistrēšanai tiek atjaunota 2 darbadienu laikā pēc jaunas priekšapmaksas ieskaitīšanas.

5.4. Kredīta limits - maksimālā atļautā naudas summa eiro valūtā, kuras robežās Klients var veikt Operācijas ar Kartes palīdzību, neizmantojot

Priekšapmaksu. Kredīta limitu nosaka kā vienotu summu visām kartēm, kas ir saistītas ar Līgumu.

5.5. Kartes limits - maksimālā atļautā naudas summa, kuras robežās Klients var veikt Operācijas ar Kartes palīdzību viena kalendārā mēneša laikā.

 1. Priekšapmaksa, kredīta limits, norēķini un maksājumu saistības

6.1. Veicot Operāciju ar priekšapmaksas Kartes palīdzību, “AUTO RINGS” samazina Klienta priekšapmaksas apmēru par katras veicamās Operācijas summu saskaņā ar Līguma cenrādi.

6.2. “AUTO RINGS” izsniedz Klientam rēķinu kopā ar izrakstu par Operācijām vienu reizi mēnesī.

6.3. Klients pārbauda norēķinu informācijas pareizību. Operācijas apstrīdēšanas un Klienta pretenziju iesniegšanas termiņš sastāda 1 (vienu) mēnesi sākot ar rēķina saņemšanas brīdi. Iespējamās atlīdzības izmaksas obligāts nosacījums ir Operāciju apstiprinoša dokumenta iesniegšana.

6.4.Klientam ir obligāti jāapmaksā visas Operācijas, kas izpildītas ar Kartes palīdzību, ieskaitot Operācijas, kuru veikšana izrādījās iespējama kartes nozaudējuma, kartes nodošanas trešajām personām gadījumā vai kādas citas Klienta vainas dēļ, tostarp tādu darbību gadījumā, kad kādu iemeslu dēļ tiek pārsniegts Kredīta limits vai Priekšapmaksa.

 1. Atbildība

7.1. Ja Klients pienācīgi neizpilda šo noteikumu vai Līguma nosacījumus, tad “AUTO RINGS” ir tiesīgs līdz maksājumu saistību izpildi apturēt Kartes izmantošanu/slēgt Karti / samazināt Kredīta limitu vienpusējā kārtībā. “AUTO RINGS” nenes atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Kartes pagaidu slēgšanas gadījumā.

7.2. Zādzības vai Kartes nozaudēšanas gadījumā Klients uzņemas risku, kas saistīts ar zādzību vai nozaudēšanu līdz “AUTO RINGS” rakstveida paziņojuma saņemšanas brīdim. Klients uzņemas atbildību par jebkādu zaudējumu, kas radies neattaisnojamas Kartes izmantošanas rezultātā. Klients uzņemas apmaksāt visus izdevumus, kas saistīti ar savu saistību neizpildi, ieskaitot izdevumus, kas saistīti ar parāda piedziņu.

7.3. Klients nodod tiesības “AUTO RINGS” sniegt informāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, trešajām personām, kuras īsteno kredīta informācijas pārvaldi (tai skaitā, parādvēstures reģistrā), kā arī personām, kas sniedz parādu piedziņas pakalpojumus.

7.4. Līguma darbības pārtraukšana neietekmē prasību par parādu apmierināšanu, kas ir spēkā līdz parāda piedziņai

“AUTO RINGS” KLIENTU APKALPOŠANAS NOSACĪJUMI UN NOTEIKUMI

 1. Automazgāšanas kompleksa “AUTO RINGS” darba laiks (turpmāk “AUTO RINGS”) darba dienās 7.00 – 22.00, sestdien 8.00 – 22.00, svētdien 9.00-22.00 (“AUTO RINGS” patur tiesības mainīt darba laiku).
 2. “AUTO RINGS” sniedz automašīnas apkopes pakalpojumus saskaņā ar cenrādi. Pakalpojumu saraksts ir pieejams “AUTO RINGS” mājas lapā www.autorings.lvun pie administratora pieņemšanas zālē.
 3. Iebraukšana un izbraukšana automazgāšanas kompleksā notiek tikai ar maiņas vecāko norādēm un atļaujam.
 4. Pēc iebraukšanas automazgāšanas telpā klients izvēlās viņam piedāvātos pakalpojumus un noformē pieteikumu elektroniskā veidā pie maiņas vecākā.
 5. Klientam nav rekomendēts rādīt “AUTO RINGS” darbiniekiem signalizācijas un palaišanas blokirātoru darba principu, ja tas nav nepieciešams pakalpojumu sniegšanai. Lēmumu par automašīnas atslēgu nodošanu klients pieņem pats.
 6. Pirms iebraukšanas mazgāšanas telpā klienta pienākums ir aizvērt automašīnas logus, lūku un neaiztaisīt ciet durvis un bagāžnieku.
 7. Pirms iebraukšanas automazgātuvi klienta pienākums ir brīdināt maiņas vecāko par automašīnas virsbūves, optikas, spoguļu, stiklu moldingu, papildus aprīkojuma bojājumiem, svaigi nokrāsotiem elementiem, vai neizturīgiem pret mazgāšanas līdzekļu detaļām, ka arī elektronisko sistēmu kļūmēm, vai citam niansēm kuri var rasties automašīnas mazgāšanas procesā, pretējā gadījumā pretenzijas netiek pieņemtas
 8. Gadījumā ja automašīnas virsbūvei vai salonam ir nozīmīgi netīrumi (darvas, sveķi, sāls, uzlīmes līme un t.m.l.) maiņas vecākam ir tiesības pieņemt lēmumu par pakalpojuma gala cenas izmaiņu, saskaņojot to ar klientu.
 9. “AUTO RINGS” garantē standarta mazgāšanas cikla izpildi, ar tehnoloģijas ievērošanu, atkarībā no automašīnas stāvokļa un tās netīruma pakāpes, un negarantē darvas, sveķu un citu specifisko netīrumu noņemšanu no automašīnas virsbūves, diskiem, uzkaramiem elementiem un interjera elementiem, gadījuma ja nav iepriekš pasūtīti papildus specializētās opcijas.
 10. “AUTO RINGS” nenes atbildību par elektronisko bloku vai automašīnas sistēmu bojājumiem, kuri varēto rasties automašīnas, dzinēja mazgāšanas laikā vai pēc tā.
 11. “AUTO RINGS” nenes atbildību par elektrisko vai mehānisko sistēmu kļūmēm, bojājumiem kuri var rasties automazgāšanas kompleksa pakalpojumu sniegšanas laikā.
 12. “AUTO RINGS” nenes atbildību par bojātiem uzlīmēm, norautiem moldingiem, emblēmām ja viņi ir slikti nostiprināti , korozijas vietu atklāšanu, lakas un krāsu bojājumiem, gadījuma ja tiek veikts nekvalitatīvais remonts, vai citiem slēptajiem defektiem kuri tiek atklāti augstā spiediena mazgāšanas rezultātā. Detaļu stiprinājumiem ir jāatbild rūpnīcas standartiem.
 13. “AUTO RINGS” nenes atbildību par dekoratīvo elementu veselumu un tās stiprinājumiem, ja tos nav paredzējis ražotājs.
 14. “AUTO RINGS” nenes atbildību par automašīnas drošību kurs tiek atstāts “AUTO RINGS” stāvlaukumā
 15. Apmaksa par sniegtajiem pakalpojumiem notiek “AUTO RINGS” kasē, pēc tam kad automašīnu ir pieņēmis maiņas vecākais.
 16. Klienta pienākums ir saglabāt pirkuma čeku un paradīt to maiņas vecākajam pie automašīnas saņemšanas.
 17. Klients nes pilnu atbildību par “AUTO RINGS” apkalpošanas noteikumu un nosacījumu neievērošanu, kuri noveda pie aprīkojuma bojājumiem.
 18. Klientam ir tiesības pēc pakalpojuma sniegšanas izteikt iespējamas pretenzijas pakalpojumu kvalitātes izpildei.
 19. Pakalpojumu kvalitātes pretenzijas tiek pieņemti tikai automašīnas vadītāja un “AUTO RINGS” pārstāvja klātbūtnē, ar nosacījumu ka klients nav izbraucis no “AUTO RINGS” automazgāšanas kompleksa, pēc pakalpojumu sniegšanas. Pretējā gadījumā pretenzijas NETIEK pieņemtas.
 20. Pretenzija tiek aizpildīta uz speciālas veidlapas un to ir parakstījis “AUTO RINGS” darbinieks, pēc kā “AUTO RINGS” izskata pretenziju un pieņem lēmumu par zaudējuma atlīdzināšanu vai neatlīdzināšanu.
 21. Noformējot pakalpojumu pie maiņas vecāka vai parakstot “AUTO RINGS” apmaksas kvīti, klients piekrīt ka ir iepazīstināts ar dotajiem noteikumiem un ir ar mieru tos ievērot
 22. Noformējot pakalpojumu pie maiņas vecākā vai parakstot izsniegto kvīti par “AUTO RINGS” sniegtajiem pakalpojumiem, klients piekrīt ar to ka ir iepazīstināts ar dotajiem noteikumiem un ir ar mieru tos ieverot.

“AUTO RINGS” IEPRIEKŠĒJĀ PIERAKSTA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 1. Pakalpojums pieraksts uz noteikto laiku (laika rezervācija) ir pieejama jebkuriem autoīpašniekiem un “AUTO RINGS” kompleksa apmeklētajiem izmantojot bezmaksas aplikāciju MyLaserWash (pieejams Google play un App Store) vai mājas lapā www.mylaserwash.lv/rezervacijas*
 2. Rezervācija pa telefonu ir pieejama tikai “AUTO RINGS” korporatīvajiem klientiem, saskaņā ar līgumu.
 3. Rezervacijas maksa tiek noteikta saskaņā ar esošo “AUTO RINGS” cenrādi un ir parādīta aplikācijā. AUTO RINGS MEMBERSHIP PRIVILEGE kluba kartes īpašniekiem rezervacijas maksa tiek noteikta par īpašu cenu**.
 4. Noformējot iepriekšējo pierakstu (rezervāciju), apmaksa par rezervacijas pakalpojumu notiek pieteikuma noformēšanas brīdī, pēc pogas “REZERVĀCIJA” nospiešanas. Jūs maksājiet tikai par laika rezervāciju un iespēju jūsu automašīnas apkalpošanu bez rindas.
 5. Nepieciešamo automašīnas kopšanas pakalpojumu izvēle un tās apmaksa notiek tikai pēc ierašanas uz rezervēto laiku “AUTO RINGS” un pieteikuma noformēšanas maiņas vecākam.
 6. Veicot rezervāciju ir nepieciešams izvelēties datumu un laiku, kā arī obligāti jānorāda automašīnas numuru, kurš tiks apkalpots noteiktajā laikā.
 7. Iespējamo rezervacijas datumu un laiku ir iespējams redzēt jūsu MyLaserWash aplikācijā vai jūsu kabinetā mājas lapā. Stundas laikā ir iespējams izvēlēties tikai trīs laika rezervacijas opcijas. (piemēram: 10:00, 10:20, 10:40);
 8. Lai saplānotu un organizētu darbu, rezervacijas noformēšanas laikā ir nepieciešams atzīmēt kādus pamata darbus ir plānots veikt: 1) Virsbūves mazgāšana 2) Virsbūves mazgāšana un salona tīrīšana 3) Salona tīrīšana.
 9. Lai izvairītos no pārpratumiem no klientu puses un kārtības nodrošināšanai – Automašīnas numurs un Jūsu rezervacijas laiks tiks atspoguļots uz gaismas ekrāna virs vārtiem 10 minūtes iepriekš jūsu rezervētajam laikam.***
 10. Rezervacijas laikam un automašīnas numuram ir jāsakrīt ar norādītajiem pie rezervacijas noformēšanas, pretējā gadījumā pieraksts uz rezervēto laiku būs NEDERĪGA un pretenzijas NETIEK pieņemtas.
 11. Rezervējot laiku klientam ir nepieciešams ierasties ne vēlāk kā 5 (piecām) - 10 (desmit) minūtēm pirms rezervacijas laika, novietojot automašīnu uz speciāli apzīmēto vietu ar uzrakstu (Pēc Pieraksta) un pēc ierašanās pabrīdināt maiņas vecāko pa tālr.. +371 208 777 37 vai personīgi.
 12. Gadījumā ja klients kavē vairāk nekā pa 5 minūtēm no iepriekšēja pieraksta laika (rezervacijas), tad klienta apkalpošana notiek rindas kārtībā. Nauda kura tiek samaksāta par rezervāciju netiek atgrieztas un pretenzijas netiek pieņemtas.
 13. Pēc rezervacijas apmaksas, nauda netiek atgriezta un pretenzijas netiek pieņemtas
 14. Noformējot rezervāciju un izmantojot turpmāk “AUTO RINGS” pakalpojumus, klients piekrīt “AUTO RINGS” klientu apkalpošanas noteikumiem un nosacījumiem

* Lai saņemtu pakalpojumu lejupielādējiet aplikāciju un reģistrējaties vai izveidojiet personīgo kabinetu mājas lapā http://www.mylaserwash.lvun rezervējiet laiku, saņemiet specialos piedāvājumus un citas privilēģijas;

** - Informācija par AUTO RINGS MEMBERSHIP kluba kartēm mājas lapā www.autorings.lvvai www.mylaserwash.lv

*** Gadījumā ja jūs esiet “AUTO RINGS” klients un stāvat rinda uz mazgāšanu, bet uz informatīva displeja ir noradīts automašīnas numurs un rezervacijas laiks – Jūs esat informēts un piekrītat, ka dotā automašīna tiek apkalpots pa iepriekšējo pierakstu uz noteikto laiku un var tikt apkalpots ārpus rindas gadījuma ja tas ir atbraucis laicīgi.

“AUTO RINGS” KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

SIA “AUTO RINGS” (turpmāk tekstā “AUTO RINGS”), reģistrācijas numurs 40003398642, konfidencialitātes politika nosaka kā “AUTO RINGS” uzkrāj un apstrādā datus, kā dati tiek izmantoti un kādi līdzekļi tiek izmantoti Klientu personas datu konfidencialitātes nodrošināšanai. Katrs “AUTO RINGS” klients, var iepazīties un pieņemt vai noraidīt šo konfidencialitātes politiku (turpmāk “Politika”). Izmantojot “AUTO RINGS” pakalpojumus, Klients uztic mums savu informāciju. Konfidencialitātes politikas mērķis – palīdzēt jums saprast, kādu informāciju mēs vācam, kādos nolūkos mēs to darām un kā tos izmantojam.

 1. KOPĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Konfidencialitātes politika informē par to, kā mēs saņemam, glabājam, apstrādājam un aizsargājam personas datus un citu informāciju, kuru mēs saņemam sniedzot pakalpojumus mūsu klientiem.

1.2. Konfidencialitātes politika tiek ievērota, sniedzot pakalpojumus, apstrādājot klienta informāciju, un veicot norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar sekojošiem dokumentiem:

1.2.1. Iekšējas kārtības noteikumi;

1.2.2. Vispārējie klienta “AUTORINGS MEMBERSHIP” Kluba kartes lietošanas noteikumi un nosacījumi;

1.2.3. Vispārējie aplikācijas “MyLaserWash” lietošanas noteikumi un nosacījumi.

1.3. Izmantojot “AUTO RINGS” pakalpojumus, Klients vienlaicīgi piekrīt Konfidencialitātes politikas nosacījumiem un sniedzat “AUTO RINGS” tiesības saņemt, glabāt, apstrādāt un izmantot personiskos datus un citu informāciju, kuru “AUTO RINGS” saņem pakalpojumu sniegšanas laikā, saskaņā ar Konfidencialitātes politiku.

1.4. Ar Konfidencialitātes politiku un citiem pakalpojumu sniegšanu regulējošiem dokumentiem, Klients var iepazīties “AUTO RINGS” kasē, kā arī mājas lapās www.autorings.lvun www.mylaserwash.lv.

1.5. Konfidencialitātes politika sastādīta latviešu valodā.

 1. INFORMĀCIJA, KURU MĒS VĀCAM, GLABĀJAM UN APSTRĀDĀJAM

2.1. Informācija, kura tiek saņemta “AUTO RINGS” pakalpojumu sniegšanas laikā tiek izmantota tikai pakalpojumu sniegšanas nolūkiem, norēķinu nodrošināšanai, statistisko datu par pakalpojumu izmantošanu vākšanai ar mērķi uzlabot pakalpojumu sastāvu un kvalitāti, veikt jaunu pakalpojumu izstrādi, ka arī nodrošināt “AUTO RINGS” klientu interešu aizsardzību.

2.2. Informācija, kuru mēs vācam, glabājam un apstrādājam, satur klienta kontakta datus, kuri tiek saņemti pie reģistrācijas (Lietotājvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs), maksājuma datus par veikto pakalpojumu apmaksu, un citu informāciju saistībā ar pakalpojumu sniegšanu.

2.3. Mēs uzkrājam tikai to informāciju, kura ir nepieciešama pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai. Mēs nevācam informāciju, kuru aizliedz esoša likumdošana. Tāpat mēs nevācam informāciju ar veidu, kuru aizliedz esošā likumdošana.

2.4. Personiskā informācija (fiziska persona, automašīnas vadītājs), kuru klients norāda, aizpildot anketu vai pieteikumu uz pakalpojumiem:

2.4.1. Vārds un/vai uzvārds;

2.4.2. Tālruņa numurs;

2.4.3. Elektroniskā pasta adrese.

2.5. Informācija par uzņēmumu (juridiskās personas):

2.5.1. Uzņēmuma nosaukums;

2.5.2. Uzņēmuma reģistrācijas numurs;

2.5.3. PVN maksātāja numurs.

2.5.4. Bankas rekvizīti.

2.6. Informāciju par transportlīdzekli:

2.6.1. Automašīnas numurs;

2.6.2. Automašīnas marka;

2.6.3. Automašīnas modelis (virsbūves tips);

2.6.4. Tehniskās pases dati (ja ir nepieciešams).

2.7. Sniedzot informāciju un nodrošinot atsevišķus servisus “AUTO RINGS” mājas lapās www.autorings.lvun www.mylaserwash.lv, mēs (kā arī mūsu partneri) var izmantot sīkdatņu tehnoloģijas informācijas vākšanai un glabāšanai jūsu pārlūkprogrammas vai ierīces atpazīšanai.

Šī informācija var tikt izmantota “AUTO RINGS” pakalpojumu reklāmas adresācijas mērķos. Ar sīkāku informāciju par datu vākšanu var iepazīties apmeklējot atbilstošās mājas lapas.

 1. DATU GLABĀŠANA UN TĀS DROŠĪBA

3.1. “AUTO RINGS” veic visus saprātīgus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu mūsu sistēmā glabātos informācijas un personīgos datus no iznīcināšanas, datu sagrozīšanas vai nesankcionētas izmantošanas. Pielietotie līdzekļi iekļauj sevī fiziskos, tehnoloģiskos un programmatūras drošības pasākumus.

3.2. “AUTO RINGS” glabā klientu personīgos un informācijas datus saskaņā ar likumdošanas un grāmatvedības normatīvo aktu prasībām uz laiku, kas nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus, nodrošinātu savstarpējos norēķinus, risinātu strīdus un izpildītu savstarpējās vienošanās.

 1. PIEKĻUVE PERONISKAJAI INFORMĀCIJAI UN TĀS ATJAUNOŠANA

4.1. “AUTO RINGS” nodrošina reģistrētam lietotājam piekļuvi savai personiskai informācijai un informācijai par saņemtajiem pakalpojumiem, kuri tiek glabāti “AUTO RINGS” datu bāzē. Izmantojot “AUTO RINGS” pakalpojumus, klients vienlaicīgi piekrīt klienta sniegto datu apstrādei un uzglabāšanai “AUTO RINGS” datu bāzē.

4.2. Klients ir tiesīgs prasīt glabāto klienta personisko datu kopiju, personiski ierodoties “AUTO RINGS” birojā un identificējot sevi kā lietotāja profila īpašnieku. Klienta dati tiks sagatavot divu nedēļu laikā no pieprasījuma brīža.

 1. PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS DZĒŠANAS UN ATJAUNOŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Pēc klienta prasības, “AUTO RINGS” apņemas dzēst saņemto klienta personisko informāciju.

5.2. Lietotāja personiskie dati var būt dzēsti zemāk noradītajos gadījumos:

5.2.1. Pēc reģistrēta lietotāja rakstiskās prasības;

5.2.2. Balstoties uz portāla MyLaserwash lietošanas noteikumiem, “AUTO RINGS” ir tiesīgs dzēst lietotāja personiskos datus, dzēšot klienta profilu, šajā gadījumā lietotāja informācija tiks dzēsta no “AUTO RINGS” servera.

 1. “AUTO RINGS” PASĀKUMI PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS NODROŠINĀJUMAM

6.1. ”AUTO RINGS” veic visas nepieciešamās darbības klientu, portāla MyLaserwash un tās lietotāju aizsardzībai no nesankcionētas pieejas pie

informācijas “AUTO RINGS” datu bāzēs, tās izmaiņām, izpaušanas vai dzēšanas.

6.2. Šie pasākumi iekļauj sevī:

6.2.1. Šifrēšana ar SSL standarta palīdzību;

6.2.2. Lai saņemt pieeju “AUTO RINGS” klienta uzskaites rakstam, lietotajiem ir nepieciešams veikt divpakāpju verifikāciju;

6.2.3. Pieeja pie klienta personiskās informācijas ir tikai “AUTO RINGS” darbiniekiem, darbu izpildītajiem un to pārstāvjiem, apjomā, kas nepieciešams darba pienākumu pildīšanai pēc mūsu pieprasījuma, stingri ievērojot konfidencialitātes prasības.

 1. PAKALPOJUMI UZ KURIEM ATTIECAS ESOŠĀ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

“AUTO RINGS” konfidencialitātes politika attiecas uz visiem “AUTO RINGS” piedāvātajiem pakalpojumiem.

 1. POLITIKAS IEVĒROŠANA UN SADARBĪBA AR REGLAMENTĒJOŠĀM IESTĀDĒM

”AUTO RINGS” regulāri pārskata datu apstrādes un glabāšanas atbilstību Konfidencialitātes politikai. Pēc klienta rakstiskas sūdzības saņemšanas vai atbalsta prasības mēs sazināsimies ar iesniedzēju, lai pieņemtu lēmumu par turpmākām darbībām. Jebkuras sūdzības izmeklēšanas ietvaros, ja tā saistīta ar personiskas informācijas nodošanu, un ja to neizdodas atrisināt sarunu veidā ar konkrētu klientu, “AUTO RINGS” sadarbosies ar attiecīgām reglamentējošām iestādēm, tai skaitā arī vietējiem datu aizsardzības iestādēm.

 1. IZMAIŅAS

“AUTO RINGS” konfidencialitātes politika var mainīties. Visas izmaiņas konfidencialitātes politikā tiek publiskoti mājas lapā www.autorings.lv,bet būtisko izmaiņu gadījumā tiks sniegts īpašs paziņojums (tai skaitā tiks nosūtīts uz e-pastu).